Regulamin

 

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO www.triopolskapomocedydaktyczne.pl/

DLA KLIENTA DETALICZNEGO

(zwany dalej ,,Regulaminem”)

 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w serwisie prowadzonym na stronie www.triopolskapomocedydaktyczne.pl, tj. zasady składania zamówień. Sklep prowadzi sprzedaż na odległość towarów materiałów edukacyjnych tj. pomoce do wszystkich przedmiotów nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym i średnim .

 1. Sklep internetowy działający pod adresem triopolskapomocedydaktyczne.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez firmę Lech Klimkowski ul. Smyczkowa 4/34 20-844 Lublin
 2. NIP: 712-174-80-66, zwaną dalej „Triopolska”.
 3. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do składania zamówień przez podmioty niebędące konsumentami.
 4. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm
 6. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się Klienta w Portalu należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść. W przypadku braku akceptacji Regulaminu korzystanie z Serwisu nie jest dozwolone.

& KLIENT

 1.Niniejszy Regulamin reguluje zasady obsługi w Sklepie klienta detalicznego (zwanego dalej „Klientem”).

2.Aby skorzystać ze Sklepu niezbędne jest:

szerokopasmowe łącze internetowe;

przeglądarka internetowa obsługująca CSS i JavaScript;

włączona obsługa plików cookies;

włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);

 aktywne konto e-mail.

 3.Triopolska podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy jakości funkcjonowania Sklepu. Zastrzega jednak, że przy korzystaniu ze Sklepu mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Klient powinien zgłosić to obsłudze sklepu ,która  niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Sklepu.

4.Triopolska zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Klientów do Sklepu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klienta.

                                             & ZASADY DZIAŁANIA

 1.Asortyment Sklepu obejmuje towary oferowane w sklepie Triopolska.

 2.Zamówienia przyjmowane są przez Internet, wg poniższej procedury:

 • Klient osobiście przygotowuje i następnie składa zamówienie w Sklepie
 • System informatyczny Sklepu automatycznie generuje potwierdzenie złożenia zamówienia
 • Za pośrednictwem poczty e-mail Sklep wysyła do Klienta wiadomość, potwierdzającą warunki realizacji zamówienia (dostępność asortymentu,). Wiadomość ta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 • Klient może zaakceptować tę ofertę poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w wiadomości e-mail. Zamówienie Klienta przekazane zostaje obsłudze Sklepu do realizacji.

 3.Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy ze wskazaniem, iż regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

 1. Triopolska dostarczy Klientowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, informacje zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 16 i 17 Ustawy (jeżeli dane zamówienie wiąże się z zawarciem umowy na czas nieokreślony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu lub umowa wskazuje na minimalny czas trwania zobowiązań Klienta) oraz o:
 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się z Klientem; 
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;
 • 5.Triopolska zapewni, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • 6.Używane do złożenia zamówienia przyciski lub podobne funkcje są oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami ,,zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
 1. Wszystkie ceny przedstawione na stronie sklepu internetowego zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich. Ceny netto podane są wyłącznie w celach informacyjnych.
 1. Ceny produktów oferowanych w Sklepie obowiązują do chwili zatwierdzenia nowego cennika, zgodnie z polityką ustalania cen obowiązującą w Triopolsce.
 1. Ceną wiążącą jest cena podana w Ofercie, w rozumieniu punktu § 3, 2.c.
 1. Sklep internetowy Triopolska zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 1. Każdemu Klientowi dokonującemu zakupu za pośrednictwem Sklepu przysługuje rabat od cen katalogowych, udzielany na zasadach ogólnych, w wysokości wynikającej z aktualnej promocji. Poszczególne rabaty nie podlegają sumowaniu.
 1. Do wartości zamówionego towaru zostanie dołączony koszt jego dostarczenia. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się sumaryczna wartość zamówionych towarów oraz koszt ich wysyłki. Informacja o kosztach dostawy pojawia się podczas wyboru przez Klienta sposobu doręczenia i formy płatności.
 1. Za każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie Triopolska jest zobowiązana uzyskać wyraźną zgodę Klienta.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek. Nie dotyczy to przesyłek towarów już zamówionych i będących w trakcie realizacji.
 3. Dla prawidłowej realizacji zamówienia zalecane jest podanie przez Klienta numeru telefonu kontaktowego (komórkowego), na który pracownik Sklepu lub pracownik firmy kurierskiej będzie mógł zadzwonić w celu ustalenia szczegółów wykonania zamówienia.Realizacja zamówienia jest ograniczona do obszaru terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Formy płatności i dostawy dostępne w Sklepie:
 • Płatność przelewem bankowym przed dostawą na adres podany przez Klienta.
 • Płatność przelewem po dostawie towaru(tylko jednostki budżetowe).
 1. Rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia, w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:
 • Płatność przelewem bankowym – realizacja rozpocznie się po otrzymaniu potwierdzenia z księgowości Triopolska o wpłynięciu całej wymaganej kwoty na konto Sklepu; (jeżeli przelew nie zostanie zrealizowany przez 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia - zamówienie zostaje anulowane z powodu braku płatności.)
 • Płatność przelewem z odroczonym terminem dal placówek budżetowych – 7 dni
 1. Czas, w jakim jest możliwa wysyłka skompletowanego towaru wynosi zwykle 5dni, jednak w wyjątkowych przypadkach może on zostać wydłużony do kilkunastu dni, przy czym uwzględniane są tu wyłącznie dni robocze. Jeśli zamówiony przez Klienta produkt nie będzie dostępny w ciągu 5 dni roboczych, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony i poproszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji zamówienia.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia z powodu braku dostępności produktów

 21.W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Sklep wysyła do Klienta e-mail z informacją o tym, jakie pozycje udało się skompletować, a jakich brakuje. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.

 

22.Klient otrzymuje wraz z towarem fakturę VAT.

 1. Triopolska przekaże Klientowi drogą elektroniczna potwierdzenie zawarcia umowy w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie obejmuje:
 • informacje, o których mowa w 12 ust. 1, Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zwanej dalej ,,Ustawą”), chyba że Triopolska dostarczy Klientowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;

 informację o udzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

 1. Informacje, o których mowa w 12 ust. 1 Ustawy, stanowią integralną część umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.
 •                     & KORESPONDENCJA

 

 1. Dla ułatwienia i usprawnienia procedury dokonywania zakupów w Sklepie, Klient zgadza się na prowadzenie korespondencji e-mailowej. W jej ramach Klient będzie otrzymywał, na podany przy logowaniu adres e-mail, wiadomości dotyczące zamówionych przez niego produktów i aktualnego stanu realizacji zamówienia. W treści e-maili zawarte są informacje o zamówieniu: numer, status, lista zamówionych towarów wraz z cenami, kwota do zapłaty, forma płatności, sposób dostarczenia, dane adresowe, itp.
 1. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie Klient otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania, wraz z prośbą o autoryzację.

 3.W momencie zatwierdzenia przez Klienta zamówienia, w tym listy zamawianych produktów, cen, formy płatności i sposobu odbioru, Klient otrzymuje informację potwierdzającą wpłynięcie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie zamawianych towarów wraz z cenami, informację o formie zapłaty i sposobie doręczenia oraz adres docelowy.

 1. W sytuacji, gdy nie wszystkie zamówione przez Klienta pozycje są osiągalne, otrzymuje on wiadomość z informacją o tym, które pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja, czy anulować całe zamówienie, czy zrealizować je w części, w jakiej jest to w danym momencie możliwe. W zależności od podjętej przez Klienta decyzji, zostanie wysłany e-mail potwierdzający anulowanie całego zamówienia lub realizację jego części. W przypadku braku takiej decyzji w ciągu 4 dni roboczych, zamówienie będzie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
 1. Płatność przelewem elektronicznym.
 1. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu, Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, wraz z informacją o adresie, na który przesyłka została wysłana.

7.W przypadku anulowania zamówienia, na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie do momentu jego wysłania na adres podany przez Klienta.

 

 •           & PRAWO ODSTĄPIENIA I ZWROT TOWARU

 

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 1. Klient nie ponosi kosztów w przypadku odstąpienia od umowy, chyba że:
  1. dotyczy to bezpośrednich kosztów wynikających ze zwrotu rzeczy;
 • Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Triopolskę , Triopolska nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827, w odniesieniu do umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu zostaną doręczone Klientowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć również drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy stanowiącego Załączniknr 2 niniejszego Regulaminu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.
 1. Triopolska niezwłocznie prześle Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób określony w § 5 ust. 6.
 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 1. Klient zobowiązany jest do odesłania Triopolsce wskazanego w oświadczeniu towaru (wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia.

Niedostarczenie przez Klienta zwracanego towaru w ww. terminie powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 10.Klient obowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, tj. w stanie z chwili zawarcia umowy, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony, ma zdjęte zabezpieczenia fabryczne lub licencyjne, Triopolska ma prawo wystąpić wobec Klienta z roszczeniami odszkodowawczymi.

 

 1. Zwrot wszystkich kwot z tytułu płatności za towar i jego dostawę należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przekazem pocztowym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty) zwrot nastąpi na konto bankowe wskazane przez Klienta.

 

 1. Zwrotu należy dokonać (z dopiskiem: „ZWROT”) na adres: Triopolska Lech Klimkowski ul. Smyczkowa 4/34 20-844 Lublin, wraz z wypełnionym i podpisanym Dokumentem Zwrotu Towaru.

 

 1. Jeżeli Triopolska nie zaproponowała Klientowi, iż sama odbierze rzecz, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy wygasają wszystkie powiązane z nią umowy dodatkowe zwarte przez Klienta jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełnione przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą

 

 1. Przesyłki dostarczone do Triopolski za pobraniem nie będą przyjmowane. W ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zwrotu, firma Triopolska prześle Klientowi do podpisu fakturę korygującą, za potwierdzeniem odbioru.

 

 

 •                    & REKLAMACJE.

 

 1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią Sprzedawcy i podlega wymianie lub naprawie, jeśli
 2. posiada wady techniczne;
 3. lub jest niezgodny z umową;
 4. lub został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy.

 

 1. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Triopolska niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient może zamiast zaproponowanego przez Triopolskę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Triopolskę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

 1. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty nastąpi na konto podane w Dokumencie Zwrotu Towaru oraz będzie wystawiona i przesłana do Klienta (za potwierdzeniem odbioru) faktura korygująca. Zwrócone też zostaną koszty wysyłki reklamowanego towaru do Sklepu, adekwatne do cen obowiązujących na rynku polskim.

 

 1. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, towar będzie odesłany do Klienta za pobraniem pocztowym kwoty odpowiadającej kosztom ponownej jego wysyłki.

 

 1. Jeżeli towar został uszkodzony podczas dostawy, Klient zobowiązany jest przesłać protokół uszkodzenia przesyłki, spisany wraz z kurierem lub listonoszem. Klient zawsze ma prawo sprawdzić otrzymywany towar w obecności kuriera lub listonosza, a jeśli stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, powinien sporządzić odpowiedni protokół. Klient może też odmówić odebrania uszkodzonej przesyłki.

 

 1. W opisie reklamacji Klient powinien określić:
 • informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub złożenia oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
 • imię i nazwisko klienta oraz dane teleadresowe;
 1. Reklamowany towar należy odesłać do Triopolski w ciągu 7 dni od otrzymania uszkodzonych produktów, wraz z protokołem uszkodzenia przesyłki oraz wypełnionym i podpisanym Dokumentem Zwrotu Towaru.
 1. Zwroty i przesyłki reklamacyjne należy przesyłać na adres: Triopolska Lech Klimkowski ul. Smyczkowa 4/34 20-844 Lublin .
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Triopolskę listownie lub drogą elektroniczną.
 1. Na mocy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Sklep został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sklep nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób. Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sklepu to: info@triopolskapomocedydaktyczne.pl

 

 

 •                              & KOSZTY DOSTAWY
 1. Ceny zależą od wybranego przez Klienta rodzaju przesyłki i obowiązują dla dostaw na terenie Polski. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
 1. Rodzaj przesyłki oraz koszt dostawy:
 • przesyłka kurierska na adres podany przez Klienta - 25,00 zł;
 • przesyłka pocztowa na adres podany przez Klienta - 16,00 zł;

 

 1. W każdym przypadku Triopolska poniesie wszelkie koszty dostawy, jeżeli wartość brutto zamówienia, po uwzględnieniu przysługującego Klientowi rabatu, będzie wyższa niż 500,00 zł.

 

 •                  & DANE OSOBOWE
 •  
 • Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Usług. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych tych podmiotów.
 •  
 • Triopolska przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych i handlowych jedynie na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta (podczas rejestracji lub składania zamówienia), którą Klient może zawsze cofnąć poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub poprzez zmianę ustawień konta Użytkownika, po zalogowaniu się na konto w Serwisie.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych. Triopolska nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta.
 • Administratorem podanych danych osobowych jest Triopolska. Dane osobowe pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu, będą przetwarzane w celu wykonania Umowy na podstawie     6 ust. 1 lit. B RODO, a w szczególności w celu:
 • a) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu;
 • b) założenia Konta Użytkownika;
 • c) realizacji usług oferowanych przez Serwis;
 • d) polepszenia jakości świadczonych usług poprzez badania rynku, zachowań i preferencji Użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników, tworzenie zbiorowego wizerunku Użytkowników i reklamy oraz w celach statystycznych i administracyjnych.
 • e) sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie;
 • f) rozpatrzenia i realizacji reklamacji oraz zwrotów na podstawie realizacji przepisów prawa na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO
 • g) marketingowym na podstawie wyrażonej uprzedniej zgody w tym celu na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Triopolska zbiera następujące dane Klienta: imiona i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towaru oraz adres do faktury.
 • Powyższe dane przekazywane są podmiotom świadczącym usługi pocztowe i przewozowe w celu realizacji zamówienia.
 • Dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie są zbierane przez Triopolskę wyłącznie w przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym.
 • Dane osobowe Klientów, pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu są danymi podlegającymi ochronie. Ze względów bezpieczeństwa, dane te są zabezpieczone hasłem i przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
 •  
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo skargi do organu nadzorczego.
 •  Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Usług. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych tych podmiotów
 •  Wszelkie zmiany dotyczące danych osobowych Klienta powinny być zgłaszane bezpośrednio na adres e-mail: info@triopolskapomocedydaktyczne.pl 
 • Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, a także uprawnień o        których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą            elektroniczną. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
 • W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania danych prosimy o kontakt na adres e-mail: info@triopolskapomocedydaktyczne.pl

 

 •                   & POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Triopolski.
 2. Nazwy producentów, wydawnictw oraz marki produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu internetowego Triopolska nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 k.c.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 1. Triopolska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, a wszelkie zmiany obowiązywać będą od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu realizowane są na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Klient posiadający konto w Sklepie zostanie poinformowany przez Triopolskę o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu i przesłanej drogą elektroniczną.

 

 1. Spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, wynikające ze złożonego zamówienia będą rozpatrywane w drodze mediacji. Gdyby sporu nie udało rozwiązać się w drodze mediacji, wówczas spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

 1. Każde zamówienie regulują postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązujące w chwili zakupu towaru.
 2. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 13.02.2017 r.

 

 

 

Załącznik nr 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

 

Szanowni Państwo,

w związku z dokonanym przez Państwa zakupem towaru, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia zakupionego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w sposób określony w paragrafie 5 ust. 4 i 6, podając następujące dane: imię, nazwisko, pełny adres pocztowy oraz numer telefonu, numer faksu i adres e-mail. o ile są dostępne. Wskazujemy, iż mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: http://www.triopolskapomocedydaktyczne.pl/ Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.Ponadto będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tj.16,00PLN lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 16,00 PLN.Ponadto, odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy.

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i Nazwisko Klienta

Adres Klienta

Miejscowość, dnia…..

 

 

 

Triopolska

Lech Klimkowski

 1. Smyczkowa 4/34

20-844 Lublin


info@triopolskapomocedydaktyczne.pl

tel.606 600 882

Ja/My(*) , niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od zawartej w dniu …..

umowy sprzedaży następujących rzeczy.

Podpis Klienta/Klientów

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

 • niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl